คำว่า “ธุรกิจ” คืออะไร

0
32

ในอดีต คนเราสามารถแสวงหาปัจจัยสี่ได้ด้วยตนเอง เนื่องจากทรัพยากร กำลัง เวลา มีเหลือเฟือเพื่อแสวงหา ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค

แต่เมื่อยุคสมัยโลกเปลี่ยนไป สภาพวิถีชีวิตคนเราจำต้องเปลี่ยนแปรตามสภาพแวดล้อม ความสามารถคนเราอาจมีไม่เพียงพอต่อการสรรหาปัจจัยสี่ด้วยตนเองได้เหมือนในอดีต จึงต้องพึ่งพาสิ่งที่เราเรียกว่า “สินค้า” และ “บริการ” เพื่ออุปโภคและบริโภค ดังนั้น ธุรกิจจะช่วยให้มีการผลิต จัดหา ซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้า และให้บริการตามต้องการ ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางระบบเศรษฐกิจ

เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ง่ายขึ้น จึงขอยกตัวอย่างนิยามความหมายและบทบาทของธุรกิจไว้อย่างคร่าว ดังนี้

ธุรกิจหมายถึง ….(อิงวิชาการนิสนุง)

  • บุคคลหรือองค์กรที่พยายามสร้างผลกำไร โดยการจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความพึงพอใจและสนองความจำเป็นพื้นฐานของมนุษย์ (พรพรหม พรหมเพศ, 2546, หน้า1)
  • องค์กรหรือกิจการที่ก่อให้เกิดสินค้าและบริการ ธุรกิจเป็นกระบวนการทั้งหมดของการนำอาทรัพยากรธรรมชาติมาเปลี่ยนสภาพตามกรรมวิธีดารผลิตด้วยแรงงานคนและเครื่องจักรให้เป็นสินค้า เพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการ กิจกรรมของธุรกิจจึงรวมทั้งการผลิต การซื้อขาย การจำแนกแจกจ่ายสินค้า และการบริการต่างๆ (ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว, 2542, หน้า 1)
  • การงานประจำเกี่ยวกับอาชีพค้าขาย หรือกิจการอย่างอื่นที่สำคัญและมิใช่งานราชการ ประกอบกิจการในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม หัตถกรรม พาณิชยกรรม การบริการ หรือกิจการอย่างอื่นเป็นการค้า (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, หน้า 557)
  • กิจกรรทางด้านเศรษฐกิจและการพาณิชย์ที่มีเป้าหมายทางด้านกำไรในการจัดหาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค (สมยศ นาวีการ, 2540, หน้า 1)
  • ความพยายามที่เป็นแบบแผนของนักธุรกิจในการผลิตและขายสินค้าหรือบริการเพื่อสนองความต้องการของสังคมโดยมุ่งหวังผลกำไร (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2541, หน้า1)

สรุปโดยภาพรวมแล้ว ธุรกิจเป็นกิจการที่นำทรัพยากรทางธรรมชาติมาใช้ ปรับเปลี่ยนแปรรูปให้กลายเป็นสินค้า เพื่อตอบสร้างความต้องการหรือจำเป็นของลูกค้า ดำเนินกิจกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิต ซื้อขาย แลกเปลี่ยน และให้บริการ โดยหวังได้ผลกำไรเป็นแรงจูงใจในการประกอบธุรกิจ

อ้างอิง : ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณ. 2559. ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ (พิมพ์ครั้งที่ 5). เชียงใหม่: เอส ที ฟิล์มแอนด์เพลท
เขียน เรียบเรียง : เจ้าคุณ