ตอนที่ 1 : กองทุนรวมคืออะไร?

0
25
กองทุนรวม (Mutual Fund)

นอกจากการลงทุนในตราสารทุน (หุ้น) หรือทองคำแล้ว “กองทุนรวม”(Mutual Fund) ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าศึกษา ลุงนกฮูกจะแนะนำให้หลานๆรู้จัก “กองทุนรวม” มากยิ่งขึ้น

กองทุนรวม คือ หนึ่งในเครื่องมือการลงทุน (Investment Vehicle) สำหรับนักลงทุนรายย่อย ที่มีความต้องการนำเงินไปลงทุน แต่มีข้อจำกัดต่างๆ เช่น ขาดความรู้ ขาดประสบการณ์ ขาดเครื่องมือ เป็นต้น

ทุกๆกองทุนรวมจะมีผู้จัดการกองทุนเป็นผู้ดูแล ควบคุมและกำหนดนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมนั้นๆ โดยผู้จัดการกองทุนจะระดมเงินจากนักลงทุนมาเป็นเงินลงทุนก้อนใหญ่ แล้วนำไปจดทะเบียนให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล และนำเงินลงทุนดังกล่าวไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทต่างๆ ตามนโยบายการลงทุนที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน โดยมีการจัดการการลงทุนอย่างเป็นระบบ มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุด และดำเนินการภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้

พูดง่ายๆคือ หลานๆนำเงินไปให้ผู้มีประสบการณ์ด้านการลงทุน บริหารเงินของหลานๆแทนนั้นเอง โดยแต่ละกองทุนรวมจะมีนโยบายการลงทุนที่แต่ต่างกัน ดังนั้นหลานจำเป็นต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างชัดเจนก่อนว่า “กองทุนรวม” นั้น ได้นำเงินทุนไปลงทุนในทรัพย์สินประเภทใด? มีนโยบาย เป้าหมาย และการจำกัดความเสี่ยงในการลงทุนอย่างไร? ค่าดำเนินการของกองทุนนั้นสมเหตุผลหรือไม่? โดยที่หลานๆสามารถอ่านข้อมูลข้างต้นนี้ได้จากหนังสือชี้ชวนที่กองทุนนั้นๆได้จัดทำขึ้น

ข้อดีของการลงทุนในกองทุนรวม

1. มีประโยชน์ทางภาษี: กองทุนบางประเภทเช่น กองทุน RMF – LTF สามารถนำไปลดหน่อยภาษีได้

2. เป็นการกระจายความเสี่ยง: เพราะกองทุนจะนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลาย เช่น กองทุนรวมตราสารทุน (หุ้น) ก็จะนำเงินไปลงทุนในหุ้นหลายตัว เป็นการกระจายความเสี่ยงหากมีบริษัทใดเกิดปิดกิจการหรืออยู่ในช่วงขาลงของธุรกิจ

3. ใช้เงินลงทุนน้อย: บางกองทุนสามารถซื้อได้ในราคา 500 บาท เพราะการลงทุนในสินทรัพย์อย่างอื่น อาจจะใช้เงินลงทุนในจำนวนเริ่มต้นที่เยอะกว่า ทำให้ผู้ลงทุนที่มีเงินลงทุนน้อยไม่สามารถลงทุนได้ เช่น การลงทุนในทองคำขั้นต่ำจะต้องซื้อ 5 บาท ซึ่งอาจจะต้องใช้เงินถึง 100,000 บาท ในการลงทุน

4. มีทางเลือกหลายหลาย: เพราะกองทุนรวมมีหลายประเภท ทำให้ผู้ลงทุนสามารถมีทางเลือกในการลงทุนอย่างหลากหลาย

มาถึงตรงนี้ลุงนกฮูกเชื่อว่า หลานๆน่าจะเริ่มเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการลงทุนใน “กองทุนรวม” มากขึ้น ในตอนต่อไปลุงนกฮูกจะสอนให้หลานๆรู้จักกับการแบ่งประเภทของกองทุนรวม

บางครั้งการใช้บริการขนส่งสาธารณะ ก็สามารถนำคุณไปถึงจุดหมายได้เหมือนกันกับการขับรถไปเอง “กองทุนรวม” ก็เหมือนกับรถโดยสารสาธารณะ ที่จะนำคุณไปถึงจุดหมายในชีวิตได้เช่นกัน

ลุงนกฮูก (กรัณย์ รุ่งทวีสิน)