ตอนที่ 2 : การแบ่งประเภทของกองทุนรวม?

0
37

กองทุนรวม (Mutual Fund)

การเข้าใจถึงประเภทของกองทุนรวม จะช่วยให้หลานๆสามารถเลือกกองทุนรวมตรงกับความต้องการของหลานได้ง่ายยิ่งขึ้น ในบทความนี้ลุงนกฮูกจะสอนในเรื่องนี้เอง

“กองทุนรวม” สามารถแบ่ง ออกเป็น 2 ประเภท

 1. แบ่งตามประเภทโครงการ 

1.1 กองทุนรวมประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนปิด Closed – End Fund)

เป็นกองทุนที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม นำเสนอขายและซื้อตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น เป็นกองทุนที่ต้องระบุอายุของกองทุนอย่างชัดเจน เช่น มีอายุ 5 ปี 10 ปี โดยระหว่างนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผล (ต้องดูนโยบายมีการระบุเรื่องการจ่ายปันผลหรือไม่) หรือการมูลค่าเพิ่มจากหน่วยการลงทุน (Capital Gain)

แต่ช้าก่อนหลานๆที่รัก หากกองทุนนั้นๆนำกองทุนไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลานๆก็จะสามารถขายหน่วยการลงทุน (NAV) ของกองทุนนั้นได้ก่อนเวลาที่กำหนด ซึ่งต้องใช้บริการของโบรกเกอร์หรือบริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์ ดังนั้นจะมีการคิดค่าบริการ รวมถึงราคาตลาดอาจสูงหรือต่ำกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) อีกด้วย

ดังนั้นการลงทุนในกองทุนปิด หลานๆจะต้องพิจารณาถึงเรื่องสภาพคล้องของเงินลงทุน (ต้องเป็นเงินเย็น) และความต้องการใช้เงินจากกองทุนนั้น (ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในช่วงเวลาอันใกล้) เป็นหลัก

1.2 กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด Open-end Fund)

เป็นกองทุนรวมที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม สามารถขายหรือรับซื้อหน่วยลงทุนให้แก่นักลงทุนได้เสมอ แต่การซื้อขายกองทุนประเภทนี้ ผู้ลงทุนจะไม่สามารถทราบราคาของหน่วยลงทุน (NAV) ที่แท้จริงได้ เพราะต้องรอการการคำนวนหน่วยลงทุนในแต่ละวันเสียก่อน กองทุนประเภทนี้เป็นกองทุนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะมีสภาพคล้องสูง สามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ตลอดเวลา

ดังนั้นการลงทุนในกองทุนเปิด หลานๆจะต้องพิจารณานโยบายการลงทุนในหนังสือชี้ชวนให้ดีก่อนที่จะทำการลงทุน

 2. แบ่งตามนโยบายการลงทุน 

การแบ่งกองทุนตามนโยบายการลงทุนนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท แต่ลุงนกฮูกจะนำเสนอเฉพาะกองทุนรวมที่หลานๆสามารถเข้าใจได้ง่ายและได้รับความนิยมเสียก่อน

2.1 กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)

คือ กองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์จะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุน (หุ้น) เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม กองทุนรวมประเภทนี้เป็นกองทุนที่มีความผันผวนของค่า NAV สูง เพราะมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจะอ้างอิงตามราคาหุ้นที่กองทุนได้ลงทุนไว้ การลงทุนในกองทุนประเภทนี้จึงเหมาะกับผู้ที่สามารถรับความเสี่ยงได้สูง เพราะความผันผวนของตลาดหุ้นในประเทศมีได้อย่างเสมอ แต่ในขณะเดียวกันโอกาสการได้รับผลตอบแทนก็จะสูงตามเช่นกัน

ดังนั้นหลานๆที่มีจิตใจมั่นคงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูง การลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนก็ถือเป็นทางเลือกที่ดี เพราะหลานๆอาจจะได้กำไรจากเงินปันผล (ดูได้จากนโยบายการดำเนินการ) และมูลค่าของหน่วยกองทุนอีกด้วย (NAV)

2.2 กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)

คือ กองทุนรวมที่นำเงินไปลงทุนในตราสารหนี้ เช่น พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ เป็นต้น โดยจะไม่ลงทุนในหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น โดยกองทุนรวมตราสารแห่งก็สามารถแบ่งออกได้เป็น

– กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น: มีนโยบายการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้ที่มีอายุการถือครองไม่ถึง 1 ปี เหมาะสำหรับหลานๆที่ยอมรับความเสี่ยงได้น้อยและต้องการลงทุนในระยะสั้นเท่านั้น หรือเพียงแค่ต้องการหาที่พักเงินก่อนนำไปลงทุนกับทรัพย์สินอย่างอื่น

– กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว: มีนโยบายการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้ที่มีอายุเฉลี่ยในการถือครอง มากกว่า 1 ปี ขึ้นไป เหมาะสำหรับหลานๆที่ยอมรับความเสี่ยงได้น้อยและสามารถลงทุนได้ในระยะยาว

กองทุนตราสารหนี้เป็นกองทุนประเภทที่ความผันแปรของหน่วยการลงทุน (NAV) ต่ำ แต่ในขณะเดียวกันผลตอบแทนที่ได้รับก็ต่ำเช่นกัน

2.3 กองทุนรวมผสม (Balanced Fund)

คือ กองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์ที่จะดำรงอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกินร้อยละ 65 และไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ดังนั้น กองทุนรวมผสมจะลงทุนทั้งในตราสารทุนและตราสารหนี้

ลุงนกฮูกมองว่ากองทุนรวมผสมเหมาะสำหรับหลานๆที่รับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลาง เพราะกองทุนลงทุนทั้งในตราสารหนี้หรือพันธบัตรรัฐบาลซึ่งมีความผัวผวนน้อยกับหุ้นซึ่งมีความผันผวนที่สูง

 กองทุนรวม2

2.4 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund หรือ RMF)

คือ กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมระยะยาวเพื่อการการเลี้ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุนในยามเกษียณอายุ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนำเงินที่จ่ายเข้ากองทุนรวมไปหักค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ตามจำนวนที่กรมสรรพากรกำหนด (ไม่เกิน 15% ของรายได้ในปีนั้น)

2.5 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund หรือ LTF)

คือ กองทุนรวมที่ส่งเสริมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ (หุ้น) ในระยะยาว โดยการสนับสนุนให้จัดตั้งมีการจัดตั้งหรือเพิ่มเติมสัดส่วนผู้ลงทุนสถาบัน (หรือ กองทุนรวม) เพราะการเพิ่มผู้ลงทุนจะช่วยให้ตลาดหุ้นไทยมีเสถียรภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับสิทธิหักค่าลดหย่อนทางภาษีเพื่อเป็นประโยชน์และเป็นแรงจูงใจในการลงทุน

หลานๆอาจจะคิดว่าการลงทุนในกองทุน RMF-LTF เป็นเรื่องไกลตัว แต่จริงแล้วการลงทุนในกองทุน RMF-LTF ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างมากมาย โดยเฉพาะเรื่องการลดหย่อนภาษี ลุงนกฮูกจะสอนหลานๆในตอนต่อๆไป

            ลุงนกฮูกเชื่อว่าหลานๆเข้าใจถึงประเภทของกองทุนรวมได้ดีขึ้นแล้ว และจะช่วยหลานๆในการคัดเลือกกองทุนรวมได้ง่ายขึ้น เพราะแต่ละกองทุนรวมก็จะมีนโยบาย จุดประสงค์ และวิธีการดำเนินงาน ที่ต่างกันออกไป

ลุงนกฮูก (กรัณย์ รุ่งทวีสิน)